L'ERTO i la seva aplicació en la crisi del Covid-19

Aparador

L'ERTO i la seva aplicació en la crisi del Covid-19
L'ERTO i la seva aplicació en la crisi del Covid-19

Amb motiu del recent Estat d'Alarma decretat pel Govern, en el marc de la crisi del Covid-19, des de CGC ADVOCATS hem preparat una nota orientativa sobre les possibilitats que ofereix la nostra legislació laboral per pal·liar els efectes de la dràstica baixada de l'activitat empresarial.

Què és un ERTO i quines mesures es poden adoptar?

L'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació, és un mecanisme que permet, en determinats supòsits, suspendre temporalment els efectes dels contractes de treball, o la reducció temporal de la seva jornada. Així, són essencialment dues les mesures que es podrien adoptar.

  • Suspensió del contracte de treball: Se suspèn l'obligació del treballador d'acudir al seu lloc de treball i en conseqüència l'empresa no abonarà el salari. El treballador tindrà dret a la prestació per desocupació.
  • Reducció de la jornada laboral: Es redueix la jornada laboral de manera temporal entre un 10% i un 70%. El salari haurà de reduir-se en el mateix percentatge que la reducció de la jornada. El treballador tindrà dret a la prestació per desocupació en el percentatge de la reducció de la jornada laboral.

Com es tramita un ERTO?

La tramitació està prevista en el Reial decret 1483/2012, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada.

La declaració de l'Estat d'Alarma i la declaració per part de l'Organització Mundial de la Salut de situació sanitària de pandèmia, han de suposar l'aplicació de l'article 47.3 de l'Estatut dels Treballadors, en virtut del qual es poden aplicar aquestes mesures per causa de força major.

El procediment s'inicia presentant una sol·licitud davant l'Autoritat Laboral sol·licitant que declari la concurrència de la causa de força major. Després de l'admissió d'aquestes causes per part de l'Autoritat Laboral, es poden aplicar les mesures presentant escrits davant l'Autoritat Laboral i davant l'INSS, concretant les mesures adoptades i identificant al fet que treballadors afecten.

En quina mesura es redueixen els costos laborals en un ERTO?

Analitzem els dos supòsits citats anteriorment:

  • Suspensió del contracte de treball: La suspensió del contracte de treball permet a l'empresa no abonar ni el salari ni les cotitzacions a la Seguretat Social.
  • Reducció de la jornada laboral: La reducció de la jornada permet no abonar l'import del salari corresponent a aquesta reducció de jornada.

Els treballadors afectats per un ERTO tenen dret a la desocupació?

Sí, els treballadors afectats per un ERTO tenen dret a la desocupació. En el cas d'aquells sotmesos a una reducció de jornada, el dret a la desocupació serà proporcional a la part de la jornada que s'hagués reduït.

* Aquesta nota s'ha elaborat en base a la compareixença del President del Govern del dia 17 de març de 2020, pendent, per tant, de la publicació en el BOE de les novetats anunciades.

José Ignacio Carnero, advocat
jicarnero@cgcabogados.net
www.cgcabogados.net

Edicions locals