Recuperar l’habitatge llogat per necessitat

El règim serà diferent segons la data del contracte d’arrendament:

a) En els contractes subscrits des del 6 de juny del 2013 fins al 5 de març de 2019:
Les qüestions més importants per recuperar l’habitatge arrendat per necessitat són les següents:

1. Es pot recuperar l’habitatge per necessitat de l’arrendador sempre que sigui per a si mateix, per a qualsevol familiar en primer grau de consanguinitat o per adopció, o per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial.
2. Es pot sol·licitar la recuperació de l’habitatge per necessitat sense que sigui necessari que s’hagués fet constar en el contracte.
3. La recuperació no podrà sol·licitar-se fins que no hagi transcorregut el primer any del contracte.
4. Encara que no exempt de polèmica, l’article 9.3 LAU estableix que no «procedirà la pròrroga obligatòria«, cosa que significa que si el contracte es troba en el termini contractual pactat, l’arrendador no podrà recuperar l’habitatge llogat fins que no hagi transcorregut aquest termini.
5. La comunicació de l’arrendador a l’arrendatari haurà de realitzar-se almenys amb dos mesos d’antelació a la data en la qual l’habitatge es vagi a necessitar.
6. No és suficient només la mera comunicació per recuperar l’habitatge llogat per necessitat, sinó que la causa haurà de ser certa i acreditada.
7. El termini que té l’arrendador o algun dels seus familiars per a ocupar l’habitatge és de tres mesos.

Si no s’ocupés en aquest termini, l’arrendatari podrà optar, en el termini de trenta dies, per retornar a l’habitatge, tornar a l’arrendament per una durada de tres anys i sol·licitar que se l’indemnitzi per les despeses que ha comportat el seu trasllat; o bé, ser indemnitzat per una quantitat equivalent a una mensualitat per cada any que quedés per complir fins a completar a tres, tret que l’ocupació no hagués tingut lloc per causa de força major.

b) En els contractes subscrits des del 5 de març de 2019 d’ara endavant:
El més rellevant és que en aquests contractes ha d’existir una clàusula que possibiliti recuperar l’habitatge per necessitat. Sense aquesta clàusula no podrà invocar-se la recuperació.

Iker Cabezuelo
Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

 

CGC Abogados

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991

Edicions locals