Les sancions imposades pel model 720

Assessorament de l'advocat José Ignacio Carnero

Contingut patrocinat

Les sancions imposades pel model 720
Les sancions imposades pel model 720

El 27 de gener de 2022 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va publicar una Sentència en la qual es declarava aquest model contrari al Dret Comunitari quant al règim sancionador es refereix.

Així, per als contribuents que s’haguessin vist perjudicats prèviament per aquesta normativa s’obren diferents vies per a recórrer les sancions que els haguessin estat imposades.

De manera que, tenint en compte l’estat del procediment o la situació particular de cada afectat, es podran dur a terme les següents actuacions:

1. Si s’ha interposat recurs, la resolució del mateix hauria de tenir en compte la Sentència del TJUE;
2. Si no s’ha interposat recurs, però s’està en termini per a presentar-ho, la reclamació haurà de ser interposada davant l’òrgan que va dictar l’acord sancionador en via administrativa mitjançant un recurs de reposició, o en defecte d’això, una reclamació econòmic administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu que fos competent;
3. Si la sanció ha adquirit fermesa, es pot estudiar l’ús de la via de la responsabilitat patrimonial de l’Estat. En aquest cas, existeix el termini d’un any des de la publicació de la sentència en el Diari Oficial de la Unió Europea.

José Ignacio Carnero
Advocat  
jicarnero@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991

Edicions locals