S'obre el termini per demanar ajuts pel lloguer

La subvenció consisteix en el pagament del 40% del lloguer amb un límit màxim de 200 euros mensuals

Societat

S'obre el termini per demanar ajuts pel lloguer
S'obre el termini per demanar ajuts pel lloguer

S'ha obert el termini per presentar les sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer corresponents a l’any 2018. L'ajut consisteix en el pagament del 40% del lloguer amb un límit màxim de 200 € mensuals/2.400 € anuals per habitatge. El termini per presentar la documentació finalitza el pròxim 29 de juny de 2018.

Aquests ajuts els poden sol·licitar les persones titulars de contractes d'arrendament d'habitatge destinat a residència habitual i permanent, ubicats a Catalunya i que no superin els 600 € del preu del lloguer, o els 900 € en el cas de famílies nombroses. Els requisits necessaris per acollir-se als ajuts són: tenir la residència legal a Catalunya; tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer i que no superin els límits establerts a la base 5, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme; ser titular, en qualitat d'arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat d'acord amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans; no pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior als imports establerts a les convocatòries corresponents; tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera; estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud i pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

Es pot accedir a les bases completes a aquest enllaç.

El lliurament de sol·licituds es pot fer a l’Oficina Local d’Habitatge.

Edicions locals