Grífols prepara la compra del gegant xinès Shangai RAAS

La farmacèutica ja ha iniciat negociacions amb el que és el major productor d’hemoderivats de l’Àsia

Economia

Grífols prepara la compra del gegant xinès Shangai RASS
Grífols prepara la compra del gegant xinès Shangai RASS

Parets del Vallès

Grífols està preparant un gran pas fer reafirmar-se en el mercat asiàtic. Es tracta de la compra del gegant xinès Shangai RASS, l’empresa d’hemoderivats líder en producció de tota l’Àsia, i amb la qual ja ha signat un principi d’acord. Si l'aliança es tanca, es tractaria de l'operació més gran realitzada fins ara per la companyia.

La companyia farmacèutica, amb seu a Parets, ja és present des dels anys 80 a la Xina, però amb aquesta fusió faria un pas més en el seu posicionament com a líder mundial en el seu àmbit: els dels derivats sintètics de la sang, en la que Shangai RAAS és capdavantera també amb 41 centres de recollida de plasma només a Xina, on se’n fraccionen més de dos milions de litres a l’any.

Segons el comu­ni­cat que Grífols va enviar el passat dijous a la Comisión Naci­o­nal del Mer­cado de Valo­res (CNMV), la mul­ti­na­ci­o­nal cata­lana està nego­ci­ant la manera d’esta­blir una aliança estratègica amb la xinesa, mit­jançant la inte­gració de la seva filial Gri­fols Diagnos­tic Solu­ti­ons (GDS) i de les seves sub­sidiàries dins Shang­hai RAAS, a canvi del con­trol de la com­pa­nyia.

A principis de 2019

L’aliança es podria tan­car a pri­mers de l’any 2019 tot i que si Grífols deci­deix tirar enda­vant el prin­cipi d’acord, cal­dria l’apro­vació de les dife­rents auto­ri­tats regu­la­do­res i dels òrgans de govern de les com­pa­nyies, entre d’altres con­di­ci­ons. Si es mate­ri­a­litzés, es trac­ta­ria de l’ope­ració més gran rea­lit­zada fins ara per la far­macèutica. La divisió diagnòstica de Grifols està valo­rada en uns 4.383 mili­ons d’euros (5.000 mili­ons de dòlars) i Shang­hai RAAS, que cotitza a la borsa de Shen­zen, està valo­rada en uns 9.642 mili­ons d’euros (11.000 mili­ons de dòlars).

Per altra banda, aquesta setmana diversos mitjans de comunicació han parlat de la possibilitat de que Grífols es fes amb els ‘naming rights’ del Camp Nou i que, per tant, l’estadi del FC Barcelona portés afegida la marca de la farmacéutica. Un fet que des del departament de comunicació de l’empresa s’ha negat, assegurant que no hi ha cap negociació al respecte.

Edicions locals