S'obre el període per consultar el cens electoral a Parets fins dilluns

També es poden fer reclamacions, si escau, fins el dia 18 de març

Política

De l'11 al 18 de març estarà a exposició pública el servei de consulta del cens electoral i de reclamacions, amb la relació de Meses i Col·legis Electorals de Parets, d'acord amb allò que estableix l'article 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el Reial Decret 129/2019, de 4 de març, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d'eleccions.

La consulta es podrà dur a terme: o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i de dilluns a dijous de 16 a 19 h, acreditant-se mitjançant DNI, passaport o permís de conduir; o telefònicament trucant al 93 573 88 88. En aquest darrer cas, únicament es confirmaran les dades que faciliti el ciutadà, i si coincideixen les dades d'identificació i de domicili aportats per l'elector amb les que figuren en el cens electoral, es podrà informar sobre la taula i local electoral que li pertoca; però si no coincideix alguna de les dades aportades, s'haurà de sol·licitar personalment a l’Ajuntament.

A més, durant el període indicat, qualsevol persona podrà formular reclamacions sobre les seves dades censals, i les reclamacions podran presentar-se directament a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral o a través de l'Ajuntament, on també es facilitaran els corresponents impresos de reclamació.

Edicions locals