L'ACA assegura que la contaminació al Besòs 'pràcticament' ha desaparegut

Al juny s’ha fet la darrera tanda de mostrejos per avaluar la qualitat de l’aigua del riu després de l’incendi de Ditecsa al desembre

Societat

Al juny s'han dut a terme les darreres tasques de control al riu
Al juny s'han dut a terme les darreres tasques de control al riu | Agència Catalana de l'Aigua

Montornès del Vallès

Els darrers mostrejos fets al juny al Besòs mostren que la toxicitat i contaminació al medi ha "pràcticament desaparegut", segons l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta és la situació mig any després de l'incendi a l'empresa Ditecsa de Montornès, que va provocar l'abocament de dissolvents i productes tòxics al riu. Tot i la millora de la qualitat, la població de peixos encara no ha recuperat els nivells existents abans de l'incident.

Durant el mes de juny s’ha dut a terme la darrera tanda de mostrejos per avaluar la qualitat de l’aigua del riu Besòs arran de l’incendi produït a mitjan desembre de 2019. Segons l'ACA, els controls han evidenciat que la toxicitat i contaminació al medi ha pràcticament desaparegut, tret d’un plomall d’aigua subterrània contaminada localitzada i situada en un radi d’uns aproximadament 300 metres al voltant de la zona sinistrada. "Aquest plomall de contaminació està sent acotat i tractat amb sistemes de remediació per part de l’empresa responsable", apunten.

En el mateix dia de l’accident, la presència d’alguns compostos orgànics emprats com a dissolvents detectats al medi superaven en més de 10 vegades les concentracions fixades en les normes de qualitat a medi. En el mes següent, però, ja no es van detectar concentracions elevades en l’aigua del riu, restant tan sols afectades les aigües subterrànies i sòl contaminant més proper a la zona de l’incident.

Recuperació de les comunitats biològiques i toxicitat

En els darrers mostrejos s’observa que les comunitats biològiques d’invertebrats bentònics i diatomees (algues que viuen sobre les pedres) s’han recuperat als mateixos nivells d’abans de l’incident, mentre que la població de peixos, tot i que es recupera de manera lenta però progressiva, no ha assolit el nivell de densitat de població existent abans de l’incident. L’estrès fisiològic detectat en els peixos que van sobreviure a l’incident també sembla que ha estat superat al cap de sis mesos. De totes maneres, en el tram de riu més afectat, just davant d’on es va produir l’incident, es detecta encara al cap de sis mesos poca densitat de peixos. També aigües avall la població de peixos ha quedat minvada. La manca d’hàbitat adequat, i la detecció d’alguns compostos orgànics de fons, dificulten la total recuperació de la població de peixos. Aquesta situació suggereix que caldria dur a terme actuacions de millora hidromorfològica del tram de riu més afectat per millorar la capacitat de recuperació de la fauna ictícola i per poder evitar danys similars en cas que es produeixin, en el futur, incidents similars. També es treballa per retirar amb celeritat el plomall d’aigua subterrània i sòl contaminant de l'emplaçament on es va produir el sinistre, per evitar que aquesta afecció s’estengui aigües avall.

Més controls 

Arran dels mostrejos duts a terme per avaluar la recuperació del riu Besòs, es preveu fer un seguiment de la població de peixos, al cap d’un o dos anys, per avaluar el seu grau de recuperació. Així mateix, també es mantindrà el control d’alguns dels punts d’aigua subterrània per valorar els nivells de base (baixes concentracions) d’alguns compostos organoclorats detectats i la seva evolució.

El pla de xoc de control del riu Besòs, dut a terme de manera coordinada per l’ACA i el Consorci del Besòs Tordera, s’ha desenvolupat a partir de tres fases (17 i 18 de desembre de 2019; 8 i 9 de gener de 2020 i de l’11 al 18 de juny de 2020). Cal tenir en compte que, inicialment, la tercera fase estava prevista per al mes d’abril i que s’ha retardat arran de la declaració de l’estat d’alarma per la Covid-19. Tot i això, a principis de maig es va fer un seguiment dels principals pous per contrastar la possible dispersió de les aigües subterrànies afectades.

Els punts de control han estat 13: 4 en el riu Besòs; 1 a la sortida de la depuradora de Montornès del Vallès; 6 punts de mostreig en pous i 2 punts a mar.

Danys a les infraestructures

En referència als danys patits per les infraestructures de sanejament afectades per l’incident, s’han finalitzat les obres d’emergència realitzades per a la reposició del col·lector que discorre per la llera del riu Besòs en la zona de l’empresa sinistrada.

Aquestes actuacions estan incloses, entre d’altres, en l’expedient sancionador que el Consorci Besòs Tordera va obrir en data 16 de desembre de 2019 pels danys ocasionats en el sistema de sanejament. Després de fer una valoració exhaustiva d’aquests, en aquests moments l’expedient es troba en fase de proposta, i consisteix en una indemnització de 395.276,37 euros per al rescabalament dels danys ocasionats en el sistema de sanejament i una sanció per valor de 401.276,37 euros.
 

Edicions locals